Fler exempel på uppdrag

Integration av nyanlända och det civila samhället

Sommaren 2015 genomförde jag en studie på några orter på uppdrag av framtidsminister Kristina Persson där jag tittade på hur det civila samhället, kommuner och företag, kan bidra till att förbättra integrationsprocessen. Rapporten ger en rad konkreta exempel på mer eller mindre lyckade försök att skapa förutsättningar för nyanlända utifrån de lokala förutsättningarna. Mer information om rapporten finns att läsa här.

Utvärdering av avhopparprojekt

utvardering-av-exit2010 genomförde jag en utvärdering av Exit-projektet på Fryshuset i Stockholm som ger stöd åt unga människor som försöker att lämna nazistiska sekter och andra destruktiva ungdomsmiljöer i hela landet. Jag påpekade bland annat att verksamheten inte bör ses som en antirasistisk förening. Exit är snarare ett socialt projekt som försöker lotsa människor som hamnat snett tillbaks till ett mer vanligt liv, utan extrema uttryck och åsikter, missbruk och kriminalitet.

Beställare var Ungdomsstyrelsen. Hela rapporten finns att ladda ner som pdf här.


Kommunala åtgärder för att bekämpa rasistiska grupper

När Nyamko Sabuni var integrationsminister fick Sveriges Kommuner och Landsting, SKL,  ett uppdrag att sammanställa en genomgång av kommunala åtgärder mot olika destruktiva ungdomsmiljöer och politisk och religiös extremism. Jag bidrog med en grundlig studie av hur fem kommuner, tre svenska och en i Norge och en i Tyskland, försökt lösa problem med framför allt nazistiska ungdomsgrupper.

Resultatet presenterades i slutet av 2010 och var en mycket bantad version av de texter som man samlat in, är inte helt klar över anledningen till detta. Den färdiga rapporten kan beställas här. Jag funderar på att lägga ut mina texter här på hemsidan för den som är intresserad.


Våldsam politisk extremism

2009 presenterade BRÅ och Säpo en gemensam rapport om våldsam politisk extremism (även detta var ett regeringsuppdrag). Jag ingick i den expertgrupp som BRÅ skapade för projektet, vilket innebar att jag försåg forskare med bakgrundsinformation och skrev en del texter som bearbetades för att ingå i den färdiga rapporten.

Hela rapporten går att ladda ner som pdf.

Bistånd ifrågasatt

Frivilligorganisationer, folkrörelser, det civila samhället etc. Det finns många namn på dessa små och stora aktörer i biståndssammanhang som gemensamt gör stora insatser för att minska fattigdom och orättvisor i världen. På senare år har de känt sig allt mer ifrågasatta från politiskt håll. 2008 skrev jag en rapport på uppdrag av Röda Korset, Kvinna till kvinna och Diakonia som analyserade debatten och de bitvis osakliga kampanjer som bedrivits. Den finns att läsa här.


Hiv/aids och rättigheter i arbetslivet

Facket och arbetarrörelsen har en viktig uppgift att fylla för att minska spridningen av hiv/aids i världen. Genom sin unika närvaro på arbetsplatsen och direkt kontakt med de anställda finns stora möjligheter att även informera om säker sex, vikten av att testa sig etc. Jag gjorde en skrift om detta 2008 för LO TCO Biståndsnämnd. I skriften användes även till stor del mina fotografier, jag har bland annat tagit bilden på omslaget som föreställer kvinnor vid en demonstration i samband med World Social Forum i Nairobi. Beställ här.

Terrorism – rötter, orsaker och åtgärder

2005 sammanställde jag en rapport om terrorism inför ett seminarium som anordnades av Olof Palmes Internationella Center. Jag fungerade även som moderator under delar av seminariet. Min text ger en bakgrund och historik samt presenterar teorier kring varför terrorism uppstår. Jag resonerar också kring förhållningssätt och varnar för kränkningar av mänskliga rättigheter i kampen mot terrorism. Läs hela rapporten här.

Pilotkommuner – en uppföljning av ett projekt

Hösten 2003 hjälpte jag Integrationsverket med en uppföljning av ett projekt med pilotkommuner, en del av verkets nationella handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet. Resultatet blev en delvis kritisk rapport som visade på att oklara direktiv och bristfälligt stöd till de sex kommuner som deltog i projektet gjort resultatet svårt att tyda. Trots detta hade flera av kommunerna genomfört insatser som föreföll att ha haft en positiv inverkan på situationen och som det fanns anledning att dra lärdomar av.


Hatbrotten och kriminalvården

Brott mot person grundat på dennes ras, hudfärg, etnicitet, religion eller sexuella läggning har sedan mitten av 1990-talet varit ett prioriterat område inom rättsväsendet. I maj 2003 släpptes den här rapporten där jag beskriver brotten och hur gärningsmännen tänker och fungerar. Den var tänkt som en handledning för personal inom kriminalvården och  användes vid interna utbildningar.


Vårdkris i sikte – men kommunerna sitter med armarna i kors

Befolkningen blir allt äldre, och det blir även de som arbetar inom vårdsektorn. För mer än tio år sedan konstaterade man att även om alla som utbildas verkligen går ut och arbetar kommer det att fattas cirka 100 000 utbildade undersköterskor. Kommunal bad mig att försöka ta reda på vad kommunerna hade gjort för att möta denna väntade kris? Var de beredda att ändra arbetsvillkoren för att locka till sig unga att se sin framtid i ett vårdyrke? Rapporten presenterades i november 2000 och problemet är fortfarande aktuellt. Generationsskiftet i vården pågår, och en del av behoven fylls med migrantarbetare från andra länder. Rapporten kan laddas ner här.


Populism, makt och demokrati

1999 skrev jag en rapport inom ramen för LO:s demokratiprojekt som gav en beskrivning av populistiska partier, deras argument, strategier och möjligheter att vinna väljare även i vårt land, precis som de gjort i många andra länder i Europa. Då fanns ännu inte något högerpopulistiskt parti i riksdagen, efter att Ny demokrati trillat ur efter bara en mandatperiod i valet 1994. Den kan fortfarande läsas för avsnitten som beskriver fenomenet populism generellt och hur man kan se på den här typen av partier. Hela rapporten finns att läsa här.

Annons