Fler exempel på föreläsningar

Högerpopulister och antifeminism

SD feminismHur kan det komma sig att allt fler kvinnor röstar på partier som Sverigedemokraterna, trots att de har den allra mest kvinnofientliga politiken, och rentav motverkar jämställdhet mellan könen? Den frågan blev utgångspunkten för rapporten ”Antifeministerna – Sverigedemokraterna och jämställdheten” som presenterades i augusti 2018.

Jag föreläser gärna om hur SD och liknande partier ser på jämställdhet och vilka strategier de har för att locka kvinnliga väljare. Det här är ett föredrag som kan vara intressant för bland annat andra politiska partier, men också alla typer av organisationer och aktörer som intresserar sig för jämställdhetsfrågor.

I huvudet på en terrorist

NamnlösMin nya bok  ”Vi måste förbereda oss på död – i huvudet på en terrorist” släpptes i december 2017 och handlar om åtta olika fall och berättelser om människor bakom några av de terrordåd som vi läser så mycket om i tidningarna. Exemplen spänner från 1880-talet till 2016, och dåden jag tar upp har motiverats av såväl höger- som vänsterextremism och radikal jihadism.

Jag skildrar vägen till dåden, vad som inspirerade, hur kretsen såg ut runt terroristen och vad som hände i tiden som kan ha spelat roll. Boken är ett försök att förstå, men självklart inte försvara, de dåd som skapat en sådan rädsla, otrygghet och osäkerhet inte bara i vår egen tid.

Föreläsningarna utgår från några av de individer jag studerat, men jag delar också med mig av allmän information om terrorism historiskt och i nutid, motivbilder och vad forskningen känner till om hur det går till när en individ radikaliseras.

Högerpopulisterna och Europa – en demokratifråga

9789173894838_200_vi-sager-vad-du-tanker_haftadDen politiska kartan håller på att ritas om, i många länder har högerpopulisterna blivit en allt starkare maktfaktor. Vilka konsekvenser får detta? Hur kan andra partier agera för att hantera den nya situationen? Hur kan vi minska möjligheterna för de främlingsfientliga partierna att påverka politiken, och hur hanterar vi deras ofta massiva motstånd mot EU?

Våren 2015 kom boken ”Vi säger vad du tänker” som handlar om högerpopulism i Europa, och jag har även berört ämnet i många artiklar och rapporter. Jag föreläser gärna utifrån mina slutsatser av studier av den här typen av partier i andra länder, och reser också runt i andra länder och deltar i debatter och seminarier på engelska. Ämnet är av intresse för ett brett fält av aktörer som politiska partier, organisationer och vuxenutbildningar av olika slag.

Våldsbejakande extremism på höger- och vänsterkanten 

9170372756Vad får människor att välja att ansluta sig till politisk och religiös extremism och utföra fruktansvärda våldsbrott mot bakgrund av sin tro eller övertygelse? Detta är en fråga som sysselsatt mig i många år och som jag fortsätter att arbeta med. Jag föreläser mycket om detta för många olika typer av aktörer som kommuner, socialtjänst, myndigheter, skolor, polisen, rättsväsendet och kriminalvården etc.

Jag fokuserar framför allt på extremister på höger- och vänsterkanten, deras likheter och skillnader, ideologi, historik, lagstiftning med mera. Men jag håller även på att sätta mig in i mer i våldsbejakande islamism och har en viss kunskap även om detta genom mitt arbete i Stiftelsen Doku.

Något om min bakgrund vad gäller ämnet: I slutet av 2000-talet arbetade jag för en statlig utredning om våldsbejakande extremism som genomfördes av BRÅ och Säpo. Några år senare satt jag med i den expertgrupp som var knuten till en annan statlig utredning som arbetade med samma frågor och som ledde fram till att vi fick en nationell samordnare mot extremism.  Jag har fortsatt att arbeta för och tillsammans med den nationella samordnarens kansli, och har också skrivit många av texterna på deras webb Samtalskompassen. 2006 kom min bok Gatans parlament på Ordfront förlag som handlar om brottslighet kopplat till höger- och vänsterextremism (se bild), och ämnet tas även upp i boken i boken ”Vi måste förbereda oss på död – i huvudet på en terorrist” från 2017.

Facket, arbetarrörelsen och hotet från högerpopulistiska partier

images2Skärmklipp2Sverigedemokraterna och deras systerpartier i Europa tar många väljare från socialdemokraterna. Många som sympatiserar med dessa partier är även medlemmar i LO-förbunden och ser sig själva som arbetare, det finns en övervikt för lågutbildade män. Vilken taktik använder dessa partier för att nå just den typen av väljare? Hur formerar arbetarrörelsen en hållbar strategi mot främlingsfientlighet, rasism och högerpopulism? Hur debatterar man på arbetsplatsen, i fikarummet och i bostadsområdet för att minska stödet för kränkande och hatiska värderingar om olika kulturer och religioner?

Bakgrund: 2010 var jag med om att skriva en rapport för Friedrich Ebert Stiftung om arbetarrörelsens strategier för att motverka högerpopulism i Danmark, Norge och Sverige(se bild). Jag har även varit med om att ta fram material för LO:s projekt ”Alla kan göra något”, Transports ungdomssatsning mot rasism samt en rapport för Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg. Jag medverkar i en antologi som gavs ut av Friedrich Ebert Stiftung 2018 och som också tar upp frågan om hur arbetarrörelsen ska hantera hotet från högerpopulismen, men som är mer omfattande. Förutom de nordiska länderna (inte Finland) titat på situationen i Tyskland.

Demokrati i skolan – går det och hur?

att-bygga-001Den nya läroplanen Lgr11 och skollagen uttrycker tydligt att det är skolans uppgift att lära ut demokrati och göra eleverna till fungerande medborgare som förstår sina rättigheter. Men hur ser det ut i verkligheten? Har eleverna något att säga till om? Vilka erfarenheter och kunskaper har de om demokratifrågor när de går ut i livet? Vad står det i alla styrdokument och går det att efterleva texterna? Hur får vi en skola anpassad efter en global tid med elever från olika länder och kulturer?

Föreläsningen utgår från boken ”Att bygga en demokrati i skolan” som gavs ut av DemokratiAkademin hösten 2012. Den byggde på ett Demokratiprojekt som finansierades av dåvarande Ungdomsstyrelsen i några skolor i Farsta, jag var projektledare under en period och arbetet har sedan drivits vidare där och på andra skolor.

Hur fungerar medierna – traditionella och nya sociala?

Hur kan man hantera medierna? Det finns många som har behov av att förstå bättre hur journalister arbetar och varför de agerar som de gör, kanske på jobbet eller som medborgare. Min föreläsning beskriver hur olika medier fungerar och vad som skiljer olika former av medier från varandra. Särskilt vikt läggs vid nya sociala medier. Jag beskriver också regelverket för medierna, det etiska reglerna för press, radio och TV.

Syftet med föreläsningen är att ge goda råd hur man kan hantera mötet med medierna, vilket förhållningssätt som fungerar och vilka krav man kan ställa. Jag ger också handfasta råd kring medverkan i radio och TV. Jag har föreläst om detta bland annat för POSOM-grupper och andra former av krisberedskap vid extraordinära händelser och då fokuserar jag särskilt på hur samarbetet med medierna kan bidra till att få ut korrekt information i sådana situationer.

Tvåfrontskrig

tvåfrontskrig 001Jag håller även en historisk föreläsning som berättar om tiden 1900 till ungefär 1960 och de politiska striderna som pågick då. Facket och arbetarrörelsen försökte motverka politisk extremism på både höger- och vänsterkanten.

Idag sker striderna med SD, då var det nazisterna som skulle motas ut? Finns likheter och skillnader?  Idag upplevs hotet komma från höger, då var det ofta kommunisterna som sågs som den stora faran.

Mitt föredrag utgår från kända händelser som bombdådet mot ett strejkbrytarskepp i Malmö 1908 (Amalthea), åsiktsregistrering i det socialdemokratiska partiet – hur det startade och vad som var upprinnelsen till det som senare blev IB, den tidens nazister och hur de agerade kring facket, med egna fackliga organisationer etc.

Andra ämnen som jag talar om

Hot våld och trakasserier – hur ska vi tänka och hur ska vi agera?

Är demokratin hotad? Ett mer allmänt samtal om hot mot demokratin från olika former av aktörer och nya medier etc.

Lagstiftning kring hatbrott och våldsbejakande extremism